Download de .pdf versie.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat, wil aangaan of daar een aanbieding aanvraagt.
Opdrachtnemer: eenmanszaak Yvette van Aarle, gevestigd te Utrecht handelend onder de handelsnaam Yvette van Aarle, YA Coaching, Better Marketing en Better Stories, danwel een door een van haar aangewezen derde.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Partijen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden zoals in dit document omschreven.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, (mondelinge) overeenkomst en/of levering die Opdrachtnemer met Opdrachtgever aangaat, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
3. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Opdrachtnemer bij de opdracht een derde inschakelt.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1. Aanbiedingen of offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, hierna vervallen ze. Na afloop van deze termijn kunnen er door Opdrachtgever geen rechten aan worden ontleend.
2. Opdrachtnemer heeft het recht een aanbieding of offerte binnen een termijn van 2 dagen in te trekken zonder daaraan gehouden te zijn.
3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4. CONTRACTSDUUR; RISICO-OVERGANG; UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

1. Aanvaarding geschiedt schriftelijk. Indien de werkzaamheden van een opdracht starten voordat de Overeenkomst is bevestigd aan Opdrachtnemer, zijn alle afspraken in deze overeenkomst onverminderd van kracht en wordt geacht een overeenkomst tot stand gekomen te zijn.
2. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn van minimaal 14 dagen te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4. Opdrachtnemer zal de geoffreerde opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden een bepaald resultaat bereikt wordt.
5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten waarbij Opdrachtgever kosteloos zorgt voor de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
7. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de werkzaamheden kan worden beïnvloed, indien Partijen tussentijds overeengekomen aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitbreiden of wijzigen. Partijen zullen dit schriftelijk vastleggen.
8. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of Overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer geacht door Opdrachtnemer te zijn aanvaard.

ARTIKEL 5. ANNULERING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Bij annulering tot 30 dagen voor de afspraak/opdracht kan worden geannuleerd waarbij alleen 100% van de voorgeschoten kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering van 30 tot 14 dagen voor de afspraak/opdracht is Opdrachtgever 50% van de offerteprijs verschuldigd en 100% van de voorgeschoten kosten. In de periode vanaf 14 dagen voorafgaande aan de leveringsdatum is annulering van de afspraak/opdracht zonder betaling van de offerteprijs niet meer mogelijk. In dat geval is de volledige hoofdsom, te vermeerderen met BTW verschuldigd zijn.
2. Annulering dient te geschieden door middel van een e-mail aan het adres van de Opdrachtnemer
3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze de aanspraken die uit de wet en Overeenkomst voortvloeien.
6. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de volledige schade die deze lijdt, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

ARTIKEL 6. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van opdrachtnemer –al dan niet ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst voorzienbaar- ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals vervoersstoring van welke aard dan ook, ziekte, gebrek aan personeel,, staking, tekortkoming van derden die door Opdrachtnemer te behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, etc.
2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten totdat de overmacht of die omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst blijft Opdrachtgever tot betaling gehouden.
4. Indien zich aan de zijde van de Opdrachtnemer een overmachtsituatie voordoet zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal Opdrachtnemer deze berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden.

ARTIKEL 7. BETALING EN INCASSOKOSTEN

1. De offerte geeft duidelijk aan welke tarieven en kosten Opdrachtnemer voor de genoemde werkzaamheden in rekening brengt.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van algehele voldoening.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. In het kader van de invordering van door Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig betaalde facturen zijn alle door Opdrachtnemer gemaakte buitenrechtelijke kosten conform staffel buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en executiekosten (ook voor zover deze de geliquideerde proceskosten te boven gaan) voor rekening van de Opdrachtgever.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Opdrachtnemer kan in bepaalde situaties ter beoordeling van Opdrachtnemer eisen dat Opdrachtgever zekerheid stelt.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot industriële eigendoms- en auteursrechten, die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege de inzet zijn ontwikkeld.
2. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde zaken totdat de volledige offerteprijs is voldaan. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze zaken te verkopen, over te dragen, te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens schending van licenties, auteursrechten, octrooien en dergelijke, door gebruik van producten, software, materialen en ontwerpen welke aan Opdrachtnemer door of vanwege Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.
5. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade –hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak- die Opdrachtgever lijdt door of tijdens uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal driemaal de over de laatste kalendermaand verschuldigde vergoeding dan wel indien dit minder is dan de daadwerkelijk door Opdrachtnemers verzekeraar ter zake gedane uitkering.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze eventueel verschuldigde schade te verrekenen met bedragen die Opdrachtgever aan opdrachtnemer is verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste bepalingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade door aantasting van de goede naam of imago
6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die direct of indirect in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
Alle door Opdrachtnemer bedongen uitsluitingen en beperkingen gelden tevens ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, werknemers en derden.

ARTIKEL 10. GEHEIMHOUDING EN AVG

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Zonder toestemming van Opdrachtnemer mag door Opdrachtgever niet aan de Overeenkomst worden gerefereerd.
4. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de overeengekomen opdracht. In principe gebeurt dit verwerken niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht.
5. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Opdrachtnemer te allen tijde de bepalingen uit de AVG in acht.
6. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Partijen hierover andere afspraken maken.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJKE GEDRAGSREGELS EN REGLEMENTEN

1. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst, indien dit begeleiding betreft, uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Yvette van Aarle - eigenaar

Yvette van Aarle - eigenaar

Heb je nog vragen? Bel mij gerust op 06 27 077 109.